Make your own free website on Tripod.com
Ottawa Chinese Martial Arts
Tai Chi - Yang Style Practitioner (楊陳氏太極着名人民)
 
Home
About Us
Overview
Shaolin
Hsing Yi
Tai Chi
  History
    Yang
  Philosophy
  Practice
  Reference
Bagua
Baji
Health
Other Styles

Links
Directory
News


Yang style Tai Chi Chuan has been practice for more than 200 years. Many amazing and notable persons have contributed to its development.

The Ottawa Martial Arts Association are creating a comprehensive history of the Yang Style. If you are interested in our research or can contribute to our efforts, please contact us for further information.

  1. Founder
  2. First Generation
  3. Second Generation
  4. Third Generation
  5. Fouth Generation
  6. Fifth Generation
  7. Sixth Generation
  8. Seventh Generation
 

 

Founder

Yang Fu Kui (楊福魁, Lu Chan, 楊露禪, 1799-1872) Founder

Second Generation

Chen Xiu –Feng

Fu Zhou (富周)

Gong Tian Ren

Hsu Yu Sheng

Ling Shan, 凌山 of Manchu nationality

Quan You (全佑, 1834-1902) Manchu nationality (满族人)

Wan Chun,万春 of Han nationality (汉族人)

Wang Jiao-Yu (1836-1939), Wong Shao Yu

Wang Lan Ting (王蘭亭), a court official.  His student Li Rui Dong founded the Li Style Tai chi

Wu Ch’eng-ch’ing (1800,武澄清 styles: Ch’I-yu and Ch’iu-ying)

Wu Juch’ing (1802,武汝清)

Wu Yu Xiang (武河清 or 武禹襄,1812-1880, founder of Wu (Hao) Style)

Yang Jian  (楊鑑, Jian Hou, Chien Hou, 楊健侯, 1839-1917) third son

Yang Qi (楊錤, Feng Hou, 楊鳳侯, died early?) eldest son

Yang Yu  (楊鈺, Ban Hou 楊班侯, 1837-1892) second son

Third Generation

Chang Ching Ling (張欽霖, Zhang Qin Ling) also a student of Yang Cheng Fu

Chen Hsiu Feng (陈秀峰, Chen Xia Feng)

Chi De, Chi Te

Gong Rongtian

Guan Bai-yi

Hou De Shan

Hsiung Yan-Hou

Hu Xingzhai

Kuo Lien Ying   (1891-1984) continued as Guang Ping style Tai Chi Chuan

Li Chin Lin (李景林, 1860-1920) (also known as the "Sword Saint")

Li Lian Fang

Li Rui –Dong (李瑞東, 1851 - 1917)  continued as Li Style taiji

Li Yi Yu (李经纶,字亦畲, 1832 -1892)

Ling Shan (凌山) also a student of Yang Lu Chan

Liu De Kuan (劉德寬)

Liu Sheng Kui

Lu Dian Chen (呂殿臣, 1886 - 1948) also a student of Yang Cheng Fu

Niu Lian Yuan (牛連元)

Pu Lun Bei Zi (a Ming prince)

Quan You (全佑, 1834-1902) also a student of Yang Lu Chan

Shou Yu Sheng (许禹生)

Si Xingsan

Tian Zhao-lin (Tian Shaolin, Tian Shao Xian,田紹先,田肇麟, 1890 -  ) 田兆麟.  He also studied with Yang Shao Hao and Yang Cheng Fu.

Wang Chonglu (汪崇禄)

Wang Jiao-Yu (1836-1939) also a student of Yang Lu Chan

Wang Ji-chen

Wang Maozhai (王茂斋)

Wang Xiao Yun (王曉雲), Wang Long Yi (王龍義)

Wang Xing –wu

Wang Yongquan (1904-1987)

Wu Jianquan (吳鑒泉, 1870-1942) son continued as Wu style Tai Chi Chuan

Wu Meng Xia

Wu Yu Xiang (武河清 or 武禹襄,1812-1880) also a student of Yang Lu Chan.

Xu Dai Chuai (徐岱川 )

Xu Yu -Shen (許禹生,許蘢厚, 1879 –1945)

Yang Sao Lin (楊兆林,楊振遠) son trained with Yang Ban Hou ?

Yang Shou Hou (nephew) trained with his father Yang Chien Hou

Yang Zhang Qing , (Sau Chin,  楊兆清,Yang Cheng Fu, 楊澄甫, 1883-1936), third son

Yang Zhao Pen ( Ling Xiao, 楊兆鵬 , 1872-1930) son

Yang Zhao Xiong  (Yang Shao Hou, 楊少侯, 1862-1930)

Yang Zou Yuan (1875-1938) 楊兆元, Yang Zou Pun, second son

Zhang Qin Lin (張欽霖 )

Zhang Xin Yi

Zhang Ying Tang

Zhang Yu

夏公甫

常远亭

郭松亭

齐阁臣

Fourth Generation

Cao Lian Fang

Chang Hung-k'uei

Chang Yiu Chun (1899-1987, trained from 1911 – 1929) cousin ?

Chen Pan-lin (陳泮嶺 字峻峰), 1900-1967) also trained with Wu Chien Chuan, Hsu Yu Sheng, Chi Te

Chen Wei-Ming (a student of Yang Cheng Fu)

Chen Wei-Ming, (陈微明 , 1881-1958) also studied with Sun Lu Tan

Chen Yen-ling (陳炎林)

Chen Yen-ling (陳炎林, Yearning K. Chen, Chen Kung (?) , 1906 - ??) also studied with Tian Zhao-Lin

Chen Yet Fu (陳一虎)

Chen You Long (程有龍, 1875-1928)

Chen Yue-Bo (程有信 字壽亭 also known as “矬爺” 1875-1928).

Chen Zhii Yuan (陳志遠)

Cheng Man Ching.  He is more known as a student of Yang Cheng Fu

Cheng Man-ching (Zheng Manqing)

Cheng Man-Ching  (鄭曼青, 1900 - 1975)

Chiang Yun-chun also a student of Kuo Lien Ying

Chiang Yun-chun also a student of Wang Ji-chen

Cho Siu Wai also a student of Ip Tai Mut

Chou Ping

Choy Heng Peng  (1886 - 1957)

Chu Yu hoi (閻月川)

Continued as Wu Hao style tai chi chuan

Cui Yi Shi

Cui Yi Shi (1890-1970) 崔毅士 (高徒) 立志

Dong Lin Chei

Dong Run Fan (东润芳 )

Dong Runfang

Dong Ying Jie (Tung Ying Chieh, 董英傑, 1888-1961)

Fu Chen Sung (1881-1953, not really a student, a contempary)

Fu Zhongwen (傅鐘文, 1907-1994).  Also a student of Yang Zou Yuan.

Gu Lisheng

Guo Ruizhou (a noted Fanzi master)

Hao He, also named Wei Zhen (郝和 字 为真,1849 - 1920).

Ho Chikwang (1905 - ,taught in Evanston, Il)

Hsiung Yang Ho (1886-1984)

Hsu Yu Sen

Hu Yaozhen

Hu Yuen Chou (1906-1997) also a Choy Li Fut expert, studied first with Chen Wei Ming

Ji Tun Leing

Jiang Yan Jie (江延选)

Jiang Yu Kun (Jiang Ting Yuan, 姜亭選, Jiang Yu-k'un, 姜廷遠, 1913-1980)

Jiang Yu Kun also studied with Yang Cheng Fu

Lai Hok Sun

Li Derun

Li Di Fan (李得芳, 李德芳)

Li Dian Chen 

Li Fuyuan

Li Hun Do (李香远)

Li Jian-Hua

Li Shou Ch’ien (李壽籛) Li Shouqian (Taiwan)

Li Shou De (李寿篯)

Li Ya Qian (李雅軒, Li Chun Nian 李椿年, Li Ya Xuan, 1894 - 1976)

Li Ya Xuan

Li Ying Xuan (李靜軒, 1906-1995)

Li Ying Xue (李應塤)

Li Yue (in Kwangtung)

Li Yulong (Hebei)

Lin Du-Ying

Liu Dong Han (劉東漢, 刘东汉)

Liu Jianhua

Liu Pao Chun or Liu Jian Chuan

Liu Xi Zhan (Liu Xizhe)

Liu Yaozhen

Liu Zhiliang

Lu Dian Chen (呂殿臣, 1886 - 1991) also a student of Yang Chien Hou

Lu Zi Ling

Ma Run Zhi (马润之)

Ma Runzhi

Ma Tak Yun (马德芸)

Miao Lian

Nen Tsung Min

Niu Chun-Ming (牛春明, 1881-1961)

Niu Jing Kan (牛镜轩)

Peter Kwok

Pu Bing-Ru (1908 - ) also a student of Ye Da Mi.

Pu Yu (Bingru)

Qin Zhong Bao

Shen Jiazhen

Shi Cheng Zhi (施承志)

Shi Dao Mei

Su Qi (蘇起)

Su Qigeng

Sun Jian Ying (孫件英)

Tian Yinjia

Tian Zhaolin (田兆麟, 1891-1959). 

Tian Zuo Lin (田作林)

Tseng Ju Pai (  ,1900-1995), Tseng Chiu-Yien, Tseng Chao-Jen

Tue Ei Sher

Wang Peisheng

Wang Shanzhi

Wang Xu Dong (王旭東)

Wang Yan Nian (王延年) from Shan his

Wang Yen Nien (王延年 )

Wang Yen-nien also a student of Zhang Qin-Ling 

Wang Yongquan (汪永泉) son. 

Wang Zi He (王子和, 王炬) Also a student of Li Shou Ch'ien.

Wei Shuren

Wu Hui chuan (武匯川), Wu Jiang-Chuan, Wu Zhen Hai (武振海) ( ? - 1937)

Wu Kong Yi

Wu Meng Xia (吳猛俠) also train in Bagua and a student of Cui Yi Shi (1890-1970)

Wu Tu Nan ()

Wu Wan Lin (吳萬琳)

Wu Wei huan

Xian Yue Chuan (阎月川 )

Xiong Yanghe (Taiwan)

Xu Yu shan (徐岱山)

Yan Zhong-Kui, Yan Yue Chuan (閻月川)

Yang Cong (Kuei Cheng, 1908-1976) Daughter

Yang Kai Ru (楊開儒) grandson ???.He is also a student of Tian Zhao-lin

Yang Ling-Xiao

Yang Shou Chung (楊守中, Yang Zhen Ming, 楊振銘, 1909-1985),  eldest son

Yang Zhan-Dow (楊振鐸, Yang Zhenduo, 1926 - ? ), third son

Yang Zhao Pen ( Ling Xiao, 楊兆鵬 , 1872-1930) son of Yang Ban Hao

Yang Zhen Sheng (Chen-sheng, 楊振聲) son of Yang Shao Hao

Yang Zheng Guo (楊振國, Chung Kwok, 1928 - ), fourth son

Yang Zhen-Ji (楊振基, 1922- ? ), second son

Ye Da Mi (葉大密), Ip Tai Mut also a student of Yang Cheng Fu

Ye Da Mi (葉大密), Ip Tai Mut also studied with Tian Zhao-lin

You Zhi Xue (尤痣学)

Yuanxiu (Wang Bo) studied with many teachers

Yue Huanzhi

Yuen Yua Chuan

Zang Zhao-ran

Zhang Bao Feng (張寶鳳)

Zhang Qiang (張強)

Zhang Qin Ling (張慶麟, 张钦霖, Chang Ching Ling). 

Zhang Yu

Zhang Zhao Ping also a student of Tian Zhao-Lin

Zhang Zhirou

Zhao Bin (赵斌, 1906 - 1999)

Zhao Ling

Zhen Sheng (振声)

Zheng Zuo Ping also a student of Yang Cheng Fu

Zhu Gui-Ting (褚桂亭)

刘绍慈

张君辉

萧锦成 

陳月坡

马德芸

Fifth Generation

Bai Hua (Peh Hua)

Cao Shu Wei (曹樹偉, 1934 - )

Chan Ning (陳寧)

Chang Dsu Yao (also a student of Liu Pao hun and Chang Ching Po)

Chen Jun Yan

Chen Lung Xiang

Chen Yun Qing (陳雲慶) son

Chen Zhuo Zhen

Chen, William C.C.  (1935 - ?? )

Cheng Lu (started Tao Chuan Tao)

Chi Chiang Tao (1920-1994)

Chia Siew Pang

Cho Siu-Wai

Choy Kam Man (1924-1994) son

Choy, Howard (US)

Chu Gin Soon (1932 - )

Chu King-hung (1939- ,Europe)

Chu, Mary

Chung Yan-Man, Raymond Y. M. (1913 - ,Vancouver, Canada)

continue as Fu style tai chi

continued as Wu (Hao) Style Tai Chi Chuan

Cooper, Raymond

Cui Zhong Sang 崔仲三 () 1948-

Doc-Fai Wong

Dong Fu Ling (Tung Fu Ling, 1918-1982)

Dzou Tsung Fu

Faigao, Bataan

Faigao, Jane

Fang Ning

Fong Ha (1937 - , SF, US) also a student of Dong Yienjie

Fu Qing Quan, James (傅清泉, 1971 - ) grandson

Fu Shen Yuan (1931 - ) also a student of Yang Chen Fu

Fu Sheng Yuan (傅聲遠, 1931 - ) son. Now in Australia.

Fu Zheng-Rong (1978-)

Gao Guo               

Gibbs, Tam

Gilman, Michael

Gong Zhong Xiang

Gu Liu Xing (顾留馨)

He Wei Qi

Hsu Fun Yuen (lives in Chicago, IL.)

Hsu Yee-Chung

Hu Yuen Chou (also studied with Yang Cheng Fu)

Hu, George

Huang Shan-wen  Also a student of Chen Wei Ming 

Huang Sheng Shyan (黄性賢, 1910-1992)

Huang Wei Lun (Florida)

Ip Tai-Tak (1929-  )

Israel, Stanley (1942-1999)

Kai Sung

Klein, Bob

Kliensmith, Lou

Lai Hok Soon

Langlois, Richard

Lee Xiu-Pak (Lee Siu-Pak, Li Shui-Pak, Lee Chew-Ng, (1910-1982))

Leonard, Ken

Li Min Di (daughter)

Li Shu Dong

Liang Zheng-Yu

Liang, Tung Tsai (1900-2002, Boston)

Lin, Mogen

Liu Kin Hoi

Liu Se-heng (Liu Hsi Heng)

Liu Tong Lu (劉同祿)

Liu, Abraham

Lo, Ben

Lowenthal, Wolf

Lu Gui Rong

MacVane, Myles

Mak Ying Po

Mei Yei Sheng also train with Zhao Bin

Mei Ying Sheng

Montaigue, Erle (Australia)

Newman, Maggie

Ong Zi Chuan

Phillips, Bill

Ping Siang Tao

Pu Bing-Ru (1908 - ) Female, also a student of Yang Chen Fu

Shi Tiao Mei (施調梅)

Shou Ren (William) Chen train with Yue in 1941.  Died when he was 81 (2003) NY

Smith, Robert

son (1950 - )

Staples, Tuey  (St. Louis, MO)

Sun Lu Tang (孫祿堂)

Tan Ching Ngee also a student of Ong Zi Chuan

Tang Wei

Tchoung Ta Tchen also a student of Cheng Man Ching

Tchoung, T.T. also a student of Shi Dao Mei

Wang Je He (王炬(子和) )

Wang Shu Jin (also a Hsing yi, Bagua master)

Wang Tian Lai

Wang Tsing

Wang Tze-Her

Wang Yong Da

Wang Zi He (王子和). Also a student of Lu Dian Chen.

Wang, Daniel Y. (CA)

Watson, Patrick  (1935-1992)

Wu Xiao Ping, Grace

Wui Gui Qing (nephew )

Xie Bing Chan

Xu Tingsen

Y. W. Chang Yuan Weil (1916-2002)

Yamasaki, Carol

Yan Fu Ting (顏福廷)

Yang Ching Feng

Yang De Fang (1952 - ) son

Yang Duo-fong (1947 - ) son

Yang Hong Fang (1969 - ), daughter

Yang Juan Fang (1968 - ), daughter

Yang Jung Fin (1956 - ), daughter

Yang Ma Lee (Di Er, 1952 - )   Daughter in HK

Yang Tai Yee (Mei Lan, 1950- )  Daughter in HK

Yang Xiao Jo (died early) son

Yang Yee Li (Ma Li, 1958 -  )   Daughter in HK

Yang Yong Fang (1953 - ) son

Yang Zhi Fang (1959 - ) son

Yap Siew Teng (1918 - 1978)

Yiu Kwong ( ? )

Young, Ed

Yu Wen Mei

Zhang Lu-Ping (1945-1998)

Zhang Mingyu

Zhang Xiang Kai

Zhang Yi Zhong (1921 - )

Zhang Yu

Zhang Zhuoxing (Guizhou) also a student of Gu Lisheng

Zhang Zhuoxing (Guizhou) also a student of You Zhixue

Zhong Guang Tian (鍾廣田)

Zhou Yaun Long (周元龍* 1927-1998 上海 (畫家) )

Zong Mao San (宗毛三)

Zong Zi Jian

傅荣光

劉高明 (刘高明), 1931

吉良晨

吳文考

和西青

孟宪民 (grandson)

孫正

崔彬

崔秀辰() 1918-1992

张极汉

張勇濤 (外孫) 1943-

張海濤

方宁

曹彥章

朗济苍

李連生

李鴻

楊俊峰

楊開儒

殷建尼

沈德豐

牛筱灵

王守禮

王成杰

王永楨

苏桐凤

萧保源

葉大密

谢敏雄

邓时海

邱佩如

郭秉道

鄭佐平

陈琪

陳一虎

陳志遠

陳連寶

陳雷

騰茂桐

魏树人

黃永德

Sixth Generation

Babin, Michel (Ottawa)

Cartmell, Tim (Garden Grove, CA)

Caruthers, Ann

Chen Chung

Choy, Frank

Chu, Vincent

Chung, Andrew

continued as Sun Style Tai Chi Chuan

Ding Teah Chean, John Ding teaching in the UK

Dong Zen Chen

Dunn, Terry

Emerick, Danny

Fok, Alex

Foo, Chris (Australia)

Frantzis, B. K.

Goh Ewe Hock

Hallander, Jane (1944-2002)

Halstead, Rick

Hennessey, Mark

Horwood, Graham (England)

Hu Wei-yue

Huan Zhang

Jampa Mackenzie Stewart, Rochester T'ai Chi Ch'uan Center

Jing, Quan Shun(Monterey Park, CA)

Kelly, Pat

Kelly, Patrick

Kennedy, Ellen

Kennedy, Len

King, K

Knecht, Ted W.

Lam Kam

Lau Tui

Lau Yiu-Lam, David

Lau, James 

Law Lun-Yeung (Bill Law), Australia

Lee Wah Yook

Lee, Arnold

Lee, Daniel (trained in JKD with Bruce Lee)

Leporati, James

Levi, Steve

Li, Terry

Liang He Ching

Loh Thong Poh (1911 - 1983)

Lord, Mark

Luth, Chris

Moran, Mike

Napoli, Mario

Ooi Kean Seng (Malaysia)

Robertson, Kayo

Rose, Steve

Schnapp, Michael

Schneiderman, Linda

Schneier, Avi

St. Louis TCC Association.(Tom Krapu et. al.)

Stenson, Mike

Stephen Frankel

Stuart Alve Olson (1950 - )

Suen Tid

Tam, Tom

Tan, Dr H. H.

Tong Yau-Sun (N.S., Canada)

Tucker, Aarvo (England)

Tung Kai Ying

Wang Bo (he trained with many others)

Wang, Henry(Vancouver, BC)

Wee Kee-jin

Williams, Lenzie

Wong Ping Kwong

Wong, Jason J.

Wong,J.K. (Dallas)

Yang Bing (1972 - ), son

Yang Jun (1968 - ), son

Yang Xue Qin (1979 - ), daughter

Yang Yong (1978 - ), son

Yapp Khiong

Yek Sing Ong (Malaysia)

Yiu Guang

Zhang Ji Pei (張繼沛, Australia)

Zhang Lu-Ping (1945-1998)

Zhang Yi Zhong

张竞博

李沐泽

王仲华

白淑萍

米瑞(美国)

袁健

钟祖琴

Seventh Generation

Anthony Megaro

Bill Bernsen

Bram, Mark Joseph

Cali, Wendy

Chan Wing. He also studied Wu Style in HK.

Cramb, Stephen D.

Feldman, Howard

Khoo Teng Hock

Lau Yiu-Lam, David

Lee, William R.

Rashid, Lorenzo

Schurman, Donald L.

Yang Ya Ning (1992 - ) daughter

 

 

Copyright 2002

Home - Contact Us - Site Map - Top
Last update: 12/13/2003