Make your own free website on Tripod.com
Ottawa Chinese Martial Arts
Bagua > History > Family Tree
 
Home
Overview
Shaolin
Hsing Yi
Tai Chi
Bagua
  History
    Gen 2A
    Gen 2B
    Gen 2C
    Gen 3
    Family tree
  Philosophy
  Practice
  Reference
Baji
Health
Other Styles

Links
Directory
News


T
he family tree for Bagua is long and complex but for the majority of the practitioner, the recognized founder is Dong Hai Chang. [1] We have included new research information that is available from the Internet.

 

 

Dong Hai Chang (董海川, 1798-1882)
Yin Fu ( 尹福, 1842 - 1909)
Cao Zhongsheng (1875-1949, he was a student of Fu Wen Yuan first)
Chi Shixin (gold medal winner in the 1934 open Shandong provincial tournament)
Zhang Lie (in 1987, he wrote the book "Yin Style Bagua Zhang")
Next Chen Xiao Ping has been teaching in the US since 1985.
    Novell G. Bell teaching in NY
    Ben Hill teaching in NY
       
    Cui Yun Qing
    Lu Jing Gui (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang)
    Tang Yu Lin (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang)
    Zhang Ding Chen
    Zhang Jin Chen
  Zhang Shu tang
  Cui Zhendong
  Cui Hua
  Gao Wencheng (1873-1920)
  Geng Jishan (1860-1928) ) is a cousin of Li CunYi and is also a Xingyi expert.
  Teng YunFeng (1873-1941)
      Rose Li
        Andy James is teaching in TO, Canada.
  Gong Baotian (1871-1943)
  Gong Baozai (1904-200)
    He Jinhan
    Michael Guen
  Next   Tsui Shen Wei
      Tu Kun-Yii (teaching in New Jersey)
    Gong Yuzhai
    Jiang Xingwu
    Liu Qinfu
      Li Xinghe
    Liu Yun Chiao (Liu Yunqiao)
      Su Yu Chang
      Adam Hsu
      Leung Kai Chin (Liang Ji Ci)
      Glenn Gurman is teaching in Vermont.
      Jason Tsou
      Yang Shu-Ton
    Sha Guozheng
      Kang Gewu
    Sun Fuying
    Sun Ruwen
      Cui Changfa
      Huang Zhicheng
    Sun Yuesheng
    Tian Zhilian
    Yu Shiyou
    Wang Daocheng
Wang Zhuangfei
  He Jinkui (son in law)
  He Zhongqi (son)
  Lou Shou-Kui
      Lu Shui Tian (?)
  Jiu Qingyuan (Ju Qing Yuan)
  Li Yang Qing (one of his best students)
  Liu Qing Fu
  Liu Yinliang
  Liu Zhenling
  Lu Shu Kui
  Lu Zijian (lived to be 108)
  Ma Gui (one of his oldest and best students, also a student of Dong Hai Chun)
  Men Baozhen (1870-1957)
  Xie Peiqi (1920 -)
      He Jinbao
  Rong Shi (he is of Manchu nationality)
  Tian Hou Ye
  Zhou Yong Fu
      Sebastiano Gulli (Italy, Milan) also studied Xing Yi.
  Tian Zi Qian
  Wang Zeng Qi
  Yang Junfeng ("Ciqi"- "Porcelain" Yang)
  Yin Cheng Zhang (his third son, most skilled but died young)
  Yin Yuzhang (his fourth son)
  Guo Zhongshan
  Jiang Haoquan
  Liu Xiwu
  Pei Xirong
  Wang Fu
  Zeng Zengqi
  Zhang Shouheng (Zhang Shou Hung)
    Kang Zhensheng
    Ma Youzhi
    Yang Kun
    Yin Yu-Zhang (son of Yin Fu)
      Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Huang Bo-Nien). He is training in CA.
  Zhang Guodong
Top
Cheng Ting Hua (程庭華, 1848-1900)
Chen Pan-ling (also an expert in Tai Chi)
Cheng Yulung (Haiting, eldest son, 1875-1928)
Sun Xikun
Next   Liu Jian
      Luo Dexiu
  Guo Zhushan in Jinan, Shandong
      Jing Dewai
      Qiao Hongru
      Zhang Wanying
  Cheng Youxin (Second son)
  Liu Jingru (Liu Tanfeng)
      Loriano Belluomini who lives in Italy.
  Chiang Jung Chao
  Peter Kwok Wong Yi (teaching in China Hand Kung Fu Academy, NJ)
  Feng Junyi
  Gao Kexing
  Wang Peisheng (also studied with Ma Gui)
  Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951)
  He Ko Cai in Hong Kong
  Ho Ho Choi (何可才, 1911-1995) in Hong Kong
    Erle Montaigue (a noted promoter from Australia)
      C.S. Tang (鄧昌成) in Hong Kong
    Lau Fung Choi (劉鳳彩) now in Tianjin
    Wu Meng Xia (吳孟俠)
    Yu I Xien in San Francisco
    Zhang Jun Feng (張俊峰, Chang Chuen-Feng) now in Taiwan
        Hung I-Mien
        Alan Pittman (wrote the book Pa Kua, trains in GA)
        Luo De-xi
          Herv Marigliano (training in France)
        Tucker, Aarvo (Bill) now in UK.
  Geng Jishan
  Han Qiying
  Hon Mu Xi (韓慕俠)
  Wu MingXi (吳孟俠, 1905-1979)
      Zhang Jun Feng (張俊峰) now in Taiwan
  Ji Fengxiang
  Cao Shiquan
  Li Kunshan
  Li Zhenze
  Yang Xiaolou
  Kan Lingfeng
  Li Hanzhang
  Li Wenbiao
  Luo Xingwu (also a student of Hao Enguang)
      Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
  Liu Bin
  Liu Shikui
    Zhang Yuehua
    Gu Zhenying
      Tie Enfang
      Xu Genbiao
      Teng Entian
    Liu Xinghan
      John Bracy (Teaching in California)
      Liu Jingliang
      Liu Chuang
      Li Zongquan
      Zhang Jie
    Wang Wenkui
        Su Jin Beo
        Yang Guo Tai (now teaching in Vancouver, BC)
        Xiang Yucai
      Wang Zhenting
  Li Cunyi (also a Hsing Yi expert)
  Guo Zhushan (also a student of Cheng Tinghua)
 

Hao Enguang

    Luo Xingwu (also a student of Li Wenbiao)
      Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
 

Huang Bo-Nien

      Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Yin Yu-Zhang). He is training in CA.
  Liu Zhenzong
  Liu Zitai
  Qin Cheng
  Sun Lu Tang (1861-1932)
  Sun Cunzhou (Daughter)
  Chen Weiming
    Fu Zhensong
      Fu Yonghui (son)
      Fu Sheng Lung (Victor) teaching in Vancouver, Canada.
      Lai Zonghong wrote Fu Style Dragon Form Eight Trigrams Palms with Lai Zonghong, translated by J. Crandall
      Lin Chaozhen
    Jin Yunting
    Jiu Hsin Han
      Zhang Jie (also, a student of Wang Tanglin, he is training in Seattle, WA)
  Zheng Huaixian
  Wan Tongli (Wang Tanglin)
  Zhang Jie (also, a student of Jiu Hsin Han, he is training in Seattle, WA)
  Yang Mingshan
  Wang Rongtang
      Mei Huizhi
      Li Tailiang
      Wang Liyuan
      Wang Zhongyong
      Cui Xueliang
      Chen Shunqiang
      Li Wenzhang
    Ma Deshan
        Si Zhen
        Si Guodong
  Zhang Changfa
  Zhang Yongde
  Jiang Yunzhou
  Li Shien
  Zhou Zunfo
  Zhou Shangzhi
  Zou Fuwu
  Zhang Yukui
  Zhang Zhao Dong (also a student of Dong)
  Zhou Yu Xiang (周玉祥)
    Gao Yisheng (高義盛, 1866-1951)
  Yan Dehua
Top
Cheng Dianhua (1848-1935)
Cheng Yousheng (His fourth son)
Sun Zhijun
    Sun Huixiang
Liu Ziyang
Top
Chang Chan Kuei (Zhang Zhao Dong,Zhang Zhankui, 1859-1940) He is also a student of Cheng Ting Hui
Chiang Jung Chiao
Han Muxia
Han Qi
Next Guo Shufan
  Wu Mengxia
  Wang Ziren
  Jiang Rongqiao (1891-1974)
  Huan Dahaig (Teaching in Shanghai.)
    Andrea Falk (She is teaching at the Victoria Wushu Center, Canada and she is actively translating some classic Chinese Bagua text into English.)
      Ted Truscott is teaching in Langford.
    Jiang Hao-Quan (1916- ??, he also a student of Yin Yu-Zhang and Huang Bo-Nien. He is now teaching in CA, USA)
    Sha Guozheng (1904-1992. He was also a student of Wang Che-Cheng. He was also proficient in Xingyi, Taiji and Tongbei.)
      Wen Linjun (1960. He is a native of Yunnan Province. He is now teaching at the San Ling Centre,UK .)
  Yuan Qiqiang
  Li Jianqiu
  Liu Huhai
  Wang Juncheng
  Wang Shu Jin (1904-1981, extremely famous in Taiwan and Japan)
  Hidemine (Buh) Jibiki (1927- , Japan)
  Chao Piao Sheng (teaching in Argentina)
  Sato Kinbei (trains in jujitsu)
  Tchoung Ta Tchen (1911-2000, was teaching in WA)
  Wang Fu-lai (1941 -, Chairman of the International Cheng-ming Kung-fu )
  Zhang Daoxin
Zhang Yutin
Top
Liang Zhen Pu (梁振圃, 1863-1932)
An Guoliang
Chen Delu
Da Mingliang
Next Dong Wenxiu
  Fu Zhenlun
  Gao Qisheng
  Gao Qingfeng
  Gao Qingyun
  Geng Ziyu
  Guo Gumin (郭古明)
  Gao Ziying
      Gao Ziwu
  Hu Zibin
  Jia Yian
  Li Ziming (1902-1993,李子鸣)
  Black, Vince. (created Northa American Tang Shou Dao and co-Authored a book on Liang style Ba Gua)
  Di Guoyong
  Li Gong Cheng (1942)
    ONG Ming Thong (now in Montreal, QC, Canada)
    Ma Chuanxu
    Ma Ling
    Sui Yunjian (Beijing)
      Bryant Fong (teaching in CA)
    Sun Hunyan
    Wang Tong
    Wang Shitong
    Zhang Huasen
    Zhang Quanliang
    Zhao Dayuan
  Zuoteng Jinbinwei
  Li Jianhua
  Li Jingbao
  Li Mengrui
  Li Tongtai
  Li Wancai
  Liu Huating
  Liu Baoding
  Liu Hegui
  Liu Jincai
  Lu Ermazi
  Ma Laopang
  Qin Laodu
  Su Sanpang
  Tian Zhenfeng
  Wang Chaoren
  Wang Chengzhai
  Wang Fengxiu
  Xia Songling
  Zhang Donghai
Zhao Shikui
Top
An Fen
Chen Ban
Chen Chunlin
Feng Guanglian
Fan Zhi Yong (1840 - 1922)
Fan Fenglan (daughter, 1884 - 1967)
  Wang Gang
  Wang Yuan
Next   Wang Zengku
    Wen Dasheng
    Yi Shilin
  Zhao Zhihai
Top
Fu Zhenhai
Gu Buyun
Gu Yushan
Guo Tonghai
Guo Yuting
He Liu
He Wu
Jia Fengming
Top
Jiao Chunfang
Jiao Yulong
Ju Qingyuan
Kui Yu
Li Changsheng
Li Cun Yi (1849 - 1921)
Gao Yi Sheng (?)
Jiang Hao-Quan
Top
Li Shounian
Li Wanyou
Li Yonggui
Liang Le
Liang Shizhen
Liang Yuzhen
Top
Liu Baozhen (1861 - 1922)
Guo Mengshen
Guo Zhenya
Wang Shutian
Zhang Xiangyu
Hei Liu
Liu Laoqing
Top
Liu De Kuan
Gao Wencheng (Gao Kexing)
Wang Peisheng
Geng Jishan
Lau Tsoi San
Wu Junshan
Top
Liu Dengke
Liu Dianjia
Liu Feng Chun (1855 - 1922)
Fu Huaqiu
Li Jianhua also studied Chan Style with Chan Fake?
Liu Wenhua is the son of Liu Qilan. Also proficient in XingYi.
  Tiao Chunxiu
  Wang Zhongxian
  Xu Yusheng also studied Yang Style Taiji ?
  Zhou Yuxiang
    Yan Dehua published Baguazhang Combat Applications (Old Boxing Manuals Series) in 1936
  Gao Yi Sheng first defeated by Zhou before becoming his student
Top
Liu Jinyin
Liu Yinzhang
Lu Chengde
Ma Cunzhi
Top
Ma Gui (1854 -1940)
Fu Wen Yuan
Cao Zhong Sheng (also a student of Yin Fu)
Fu Zhen Song (傅振嵩, 1881-1953) also a student of Sun Lu Tang. Consider to be one of the Five Northern Tigers.
Next Di Yung Ji
  Fu Yong Hui (son)
    Fu Sheng Lung (now in Victoria, BC, Canada)
      Mark Bow Sim (now in Boston, CA)
        Nick Gracenin (now in PA)
        Yen Zhi Dan
    Li Huang Sheng
    Liang Qiang Ya (now in Oakland, CA)
    Liang Ru Chu
    Lin Chao Zhen
      Bryant Fong
      Li Zhi Han
      Lin Yong Yi
    Liu Hung Chieh (19051986)
      B. K. Frantzis
    Sun Bau Kang (a general in the Chinese republic, escape to Hong Kong during the civil war)
        Li Xiao Quan
        Liang Quang Ya (now in El Cerrito, CA)
        Liao Guo Cun
      Johnny Lee Kwong Ming (moved to Dallas, TX)
  Wang Peishang
  Luo Shuhuan
  Zhang Yun
  Xie Peiqi (1920 - )
  Liu Xiao Ling (1950 - )
Top
Ma Wei Chi (1851 - 1880)
Yan Ju-Lin
Top
Peng Liangui
Qin Yukuang
Qing Shan
Quan Kai Ting (first student and a Manchu)
Ruan Zhengu
Shen Changshou
Top
Shi Ji Dong (1835-1908) adopted son in law
Han Fushun from Cheng NanPeng village in Ji County, Hebei
Wu Junshan promoted Wu Style Baguazhang
    Fu Shuyun
      He Fusheng
      Lin Sui author of Orthodox Baguazhang
  Yang Rongben
    Cao Rongting
    Di Zhaolong is more than 91 years old. He recent published "Secret Wudang Baguazhang"
  Peng Zhaokuang
Top
Shi Ting
Shuang Fu
Si Gentiao
Si Yuangong
Top
Song Chang Rong
Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951) He studied with Song for several years but only learn the basics from him.
Top
Song Longfu
Top
Song Shirong (1849-1927) (He is a Xinyi expert before training with Dong.)
Top
Song Yongxiang
Song Shutang (nephew)
  Wang Peisheng
Top
Song Ziyun
Sun Tianxing
Wang Deyi
Wang Hongbing
Wang Huaiqing
Top
Wang Lide (Wang Li-Te)
Wang Che-Cheng
  Sha Guozheng (1904-1992, later a student of Jiang Rong-Qiao)
Top
Wang Tingjie
Wang Xiaosheng
Wang Yuntai
Wang Zhi
Wei Ji Xiang
Wen Zhi
Top
Wu Ying (1853-1912)
Bai Fu
Tao Dali
Wu Yao (1873-1966)
  Wu Tong (1899-1962)
  Song Biao
  Xi Erqing
  Yun Liansheng
  Wu Tong
Top
Wu Maoting
Xi Zhang
Xia Mingde
Xiao Mensheng
Xu Henian
Yang Junfeng
Zhang Huaishan
Zhang Jinkui
Zhang Jun
Zhang Yimin
Zhang Yingshan
Zhang Ze
Zhao Yunxiang
Zhong Xiangpin
       


Pi Cheng Xia (Taoist)

  • Dong Hai Chang
  • Song Yi Yan - student: Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951)
Li Qing Wi (1894-????) linerage unknown
Lu Shui-Tian (1894 - 1978) student of Lou Shou-Kui (?) went to Korea during the Chinese Civil War.
  Park Bok Nam (teaching in Stafford, VA)
                 

 Nine Dragon Bagua

Li, Ching-Yuen linerage unknown but claim to be over 300 years old
Li family Nine Dragon Baguazhang
Li Zhang-Lai(Grandfather)
  Frank Li Longdaoe (Sichuan Province)
    John Painter (Teaching in Texas with a branch in Canada)
         
                 
                 Yin-Yang Bagua

Pi Yun and Jing Yun linerage unknown
Tian Hou-Jie
  Tian Hui (Family style finally made public in the book "Yin-Yang BaGua Zhang")
    Xie Shoude (now teaching in Australia)
       
         
                 
   

Contributors

The following is a list of people who suggested changes or corrections to ensure the acuracy of this list.
[1] The family tree for Bagua is adapted and modified from the information available at the Siberian Association of Traditional Martial Arts (link failed 2003/07).

[2003/09] Mike J. from Vancouver currently training with Yang Guo Tai and previously with Fu ShengLung (via e-mail)
[2003/07] P. Smith added the information for Vance Black (via e-mail)
[2003/07] Luigi added the information Aarvo (Bill) Tucker and Loriano Belluomini (via e-mail)
[2003/07] Sebastiano (via e-mail)

 

 

Copyright 2003

Home - Contact Us - Site Map - Top
Last update: 12/13/2003