Make your own free website on Tripod.com
 
Ottawa Chinese Martial Arts
Bagua > History > Second Generation C
 
Home
Overview
Shaolin
Hsing Yi
Tai Chi
Bagua
  History
    Gen 2A
    Gen 2B
    Gen 2C
    Gen 3
    Family tree
  Philosophy
  Practice
  References
Baji
Health
Other Styles

Links
Directory
News


The following are the remaining students of Don Hai Chang. Please let me know if you have additional information on any of those martial artists.

An Fen

Chen Ban, Chen Chunlin

Feng Guanglian, Fu Zhenhai

Gu Buyun, Gu Yushan, Guo Tonghai, Guo Yuting

He Liu, He Wu

Jiao Chunfang, Jiao Yulong,Ju Qingyuan

Kui Yu

Li Changsheng, Li Shounian, Li Wanyou, Li Yonggui, Liang Le, Liang Shizhen, Liu Dengke, Liu Dianjia, Liu Jinyin, Liu Yinzhang, Lu Chengde

Ma Cunzhi

Peng Liangui

 

 

 

Qin Yukuang, Qing Shan

Ruan Zhengu

Shen Changshou, Shi Ting, Shuang Fu, Si Gentiao, Si Yuangong, Song Longfu, Song Shirong (1849-1927), Song Ziyun, Sun Tianxing

Wang Deyi, Wang Hongbing, Wang Huaiqing, Wang Tingjie, Wang Xiaosheng, Wang Yuntai, Wang Zhi, Wei Jixiang (from Gansu Province), Wen Zhi, Wu Maoting

Xi Zhang, Xia Mingde, Xiao Mensheng, Xu Henian, Xu Zhaoxiang

Yang Junfeng

Zhang Huaishan, Zhang Jinkui, Zhang Jun, Zhang Yimin, Zhang Yingshan, Zhang Ze, Zhao Yunxiang, Zhong Xiangpin

 

 

Copyright 2003

Home - Contact Us - Site Map - Top
Last update: 12/08/2003