Make your own free website on Tripod.com
 
Chinese Martial Arts
 

 

Home
Overview
Shaolin
Hsing Yi
Tai Chi
Bagua
  History
    Generation 3
    Family tree
  Philosophy
  Practice
  Reference
Baji
Health
Other
Styles
Links

Bagua - Family Tree

The family tree for Bagua is long and complex but for the majority of the practitioner, the recognized founder is Dong Hai Chang. The family tree for Bagua is adapted and modified from the information available at the Siberian Association of Traditional Martial Arts. We have included new research information that is available from the Internet.

(Please set your Language preference to "Big5" to see the Chinese characters)

 

Dong Hai Chang (董海川, 1798-1882)
  Yin Fu ( 尹福, 1842 - 1909)
    Cao Zhongsheng (1875-1949, he was a student of Fu Wen Yuan first)
      Chi Shixin (gold medal winner in the 1934 open Shandong provincial tournament)
        Zhang Lie (in 1987, he wrote the book "Yin Style Bagua Zhang")
          Chen Xiao Ping has been teaching in the US since 1985.
      Cui Yun Qing
      Lu Jing Gui (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang)
      Tang Yu Lin (he wrote a book in 1938 titled Cao style Ba Gua Zhang)
      Zhang Ding Chen
      Zhang Jin Chen
      Zhang Shu tang
    Cui Zhendong
      Cui Hua
    Gao Wencheng (1873-1920)
    Geng Jishan (1860-1928) ) is a cousin of Li CunYi and is also a Xingyi expert.
      Teng YunFeng (1873-1941)
        Rose Li
          Andy James is teaching in TO, Canada.
    Gong Baotian (1871-1943)
      Gong Baozai (1904-200)
        He Jinhan
        Michael Guen
        Tsui Shen Wei
        Tu Kun-Yii (teaching in New Jersey)
      Gong Yuzhai
      Jiang Xingwu
      Liu Qinfu
        Li Xinghe
      Liu Yun Chiao (Liu Yunqiao)
        Su Yu Chang
        Adam Hsu
        Leung Kai Chin (Liang Ji Ci)
          Glenn Gurman is teaching in Vermont.
        Jason Tsou
        Yang Shu-Ton
      Sha Guozheng
        Kang Gewu
      Sun Fuying
      Sun Ruwen
        Cui Changfa
        Huang Zhicheng
      Sun Yuesheng
      Tian Zhilian
      Yu Shiyou
      Wang Daocheng
      Wang Zhuangfei
    He Jinkui (son in law)
      He Zhongqi (son)
      Lou Shou-Kui
        Lu Shui Tian (?)
    Jiu Qingyuan (Ju Qing Yuan)
    Li Yang Qing (one of his best students)
    Liu Qing Fu
    Liu Yinliang
      Liu Zhenling
    Lu Shu Kui
    Lu Zijian (lived to be 108)
    Ma Gui (one of his oldest and best students, also a student of Dong Hai Chun)
    Men Baozhen (1870-1957)
      Xie Peiqi (1920 -)
        He Jinbao
    Rong Shi (he is of Manchu nationality)
    Tian Zi Qian
    Wang Zeng Qi
    Yang Junfeng ("Ciqi"- "Porcelain" Yang)
    Yin Cheng Zhang (his third son, most skilled but died young)
    Yin Yuzhang (his fourth son)
      Guo Zhongshan
      Jiang Haoquan
      Liu Xiwu
      Pei Xirong
      Wang Fu
    Zeng Zengqi
    Zhang Shouheng (Zhang Shou Hung)
      Kang Zhensheng
      Ma Youzhi
      Yang Kun
      Yin Yu-Zhang (son of Yin Fu)
        Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Huang Bo-Nien). He is training in CA.
      Zhang Guodong
Top
  Cheng Ting Hua (程庭華, 1848-1900)
    Chen Pan-ling (also an expert in Tai Chi)
    Cheng Yulung (Haiting, eldest son, 1875-1928)
      Sun Xikun
        Liu Jian
          Luo Dexiu
      Guo Zhushan in Jinan, Shandong
        Jing Dewai
        Qiao Hongru
        Zhang Wanying
    Cheng Youxin (Second son)
      Liu Jingru (Liu Tanfeng)
    Chiang Jung Chao
      Peter Kwok Wong Yi (teaching in China Hand Kung Fu Academy, NJ)
    Feng Junyi
    Gao Kexing
      Wang Peisheng (also studied with Ma Gui)
    Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951)
      He Ko Cai in Hong Kong
      Ho Ho Choi (何可才, 1911-1995) in Hong Kong
        Erle Montaigue (a noted promoter from Australia)
        C.S. Tang (鄧昌成) in Hong Kong
      Lau Fung Choi (劉鳳彩) now in Tianjin
      Wu Meng Xia (吳孟俠)
      Yu I Xien in San Francisco
      Zhang Jun Feng (張俊峰, Chang Chuen-Feng) now in Taiwan
        Hung I-Mien
          Alan Pittman (wrote the book Pa Kua, trains in GA)
        Luo De-xi
          Herv Marigliano (training in France)
    Geng Jishan
    Han Qiying
    Hon Mu Xi (韓慕俠)
      Wu MingXi (吳孟俠, 1905-1979)
        Zhang Jun Feng (張俊峰) now in Taiwan
    Ji Fengxiang
      Cao Shiquan
      Li Kunshan
      Li Zhenze
      Yang Xiaolou
    Kan Lingfeng
    Li Hanzhang
    Li Wenbiao
      Luo Xingwu (also a student of Hao Enguang)
        Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
    Liu Bin
      Liu Shikui
        Zhang Yuehua
        Gu Zhenying
        Tie Enfang
        Xu Genbiao
        Teng Entian
      Liu Xinghan
        John Bracy (Teaching in California)
        Liu Jingliang
        Liu Chuang
        Li Zongquan
        Zhang Jie
      Wang Wenkui
        Xiang Yucai
        Wang Zhenting
    Li Cunyi (also a Hsing Yi expert)
      Guo Zhushan (also a student of Cheng Tinghua)
     

Hao Enguang

        Luo Xingwu (also a student of Li Wenbiao)
          Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
     

Huang Bo-Nien

        Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Yin Yu-Zhang). He is training in CA.
    Liu Zhenzong
    Liu Zitai
    Qin Cheng
    Sun Lu Tang (1861-1932)
      Sun Cunzhou (Sun Jian Yun, Daughter)
      Chen Weiming
      Fu Zhensong
        Fu Yonghui (son)
        Lai Zonghong wrote Fu Style Dragon Form Eight Trigrams Palms with Lai Zonghong, translated by J. Crandall
        Lin Chaozhen
      Jin Yunting
      Jiu Hsin Han
        Zhang Jie (also, a student of Wang Tanglin, he is training in Seattle, WA)
      Zheng Huaixian
    Wan Tongli (Wang Tanglin)
      Zhang Jie (also, a student of Jiu Hsin Han, he is training in Seattle, WA)
    Yang Mingshan
      Wang Rongtang
        Mei Huizhi
        Li Tailiang
        Wang Liyuan
        Wang Zhongyong
          Cui Xueliang
          Chen Shunqiang
        Li Wenzhang
      Ma Deshan
        Si Zhen
          Si Guodong
    Zhang Changfa
    Zhang Yongde
      Jiang Yunzhou
      Li Shien
      Zhou Zunfo
      Zhou Shangzhi
      Zou Fuwu
    Zhang Yukui
    Zhang Zhao Dong (also a student of Dong)
    Zhou Yu Xiang (周玉祥)
      Gao Yisheng (高義盛, 1866-1951)
      Yan Dehua
Top
  Cheng Dianhua (1848-1935)
    Cheng Yousheng (His fourth son)
      Sun Zhijun
        Sun Huixiang
    Liu Ziyang
Top
  Chang Chan Kuei (Zhang Zhao Dong,Zhang Zhankui, 1859-1940) He is also a student of Cheng Ting Hui
    Chiang Jung Chiao
    Han Muxia
      Han Qi
      Guo Shufan
      Wu Mengxia
      Wang Ziren
    Jiang Rongqiao (1891-1974)
      Huan Dahaig (Teaching in Shanghai.)
        Andrea Falk (She is teaching at the Victoria Wushu Center, Canada and she is actively translating some classic Chinese Bagua text into English.)
          Ted Truscott is teaching in Langford.
      Jiang Hao-Quan (1916- ??, he also a student of Yin Yu-Zhang and Huang Bo-Nien. He is now teaching in CA, USA)
      Sha Guozheng (1904-1992. He was also a student of Wang Che-Cheng. He was also proficient in Xingyi, Taiji and Tongbei.)
        Wen Linjun (1960. He is a native of Yunnan Province. He is now teaching at the San Ling Centre,UK .)
      Yuan Qiqiang
    Li Jianqiu
    Liu Huhai
    Wang Juncheng
    Wang Shu Jin (1904-1981, extremely famous in Taiwan and Japan)
      Hidemine (Buh) Jibiki (1927- , Japan)
      Chao Piao Sheng (teaching in Argentina)
      Sato Kinbei (trains in jujitsu)
      Tchoung Ta Tchen (1911-2000, was teaching in WA)
      Wang Fu-lai (1941 -, Chairman of the International Cheng-ming Kung-fu )
    Zhang Daoxin
    Zhang Yutin
Top
  Liang Zhen Pu (梁振圃, 1863-1932)
    An Guoliang
    Chen Delu
    Da Mingliang
    Dong Wenxiu
    Fu Zhenlun
    Gao Qisheng
    Gao Qingfeng
    Gao Qingyun
    Geng Ziyu
    Guo Gumin (郭古明)
      Gao Ziying
        Gao Ziwu
    Hu Zibin
    Jia Yian
    Li Ziming (1902-1993,李子鸣)
      Di Guoyong
      Li Gong Cheng (1942)
        ONG Ming Thong (now in Montreal, QC, Canada)
      Ma Chuanxu
      Ma Ling
      Sui Yunjian (Beijing)
        Bryant Fong (teaching in CA)
      Sun Hunyan
      Wang Tong
      Wang Shitong
      Zhang Huasen
      Zhang Quanliang
      Zhao Dayuan
      Zuoteng Jinbinwei
    Li Jianhua
    Li Jingbao
    Li Mengrui
    Li Tongtai
    Li Wancai
    Liu Huating
    Liu Baoding
    Liu Hegui
    Liu Jincai
    Lu Ermazi
    Ma Laopang
    Qin Laodu
    Su Sanpang
    Tian Zhenfeng
    Wang Chaoren
    Wang Chengzhai
    Wang Fengxiu
    Xia Songling
    Zhang Donghai
    Zhao Shikui
Top
  An Fen
  Chen Ban
  Chen Chunlin
  Feng Guanglian
  Fan Zhi Yong (1840 - 1922)
    Fan Fenglan (daughter, 1884 - 1967)
      Wang Gang
      Wang Yuan
      Wang Zengku
      Wen Dasheng
      Yi Shilin
      Zhao Zhihai
Top
  Fu Zhenhai
  Gu Buyun
  Gu Yushan
  Guo Tonghai
  Guo Yuting
  He Liu
  He Wu
  Jia Fengming
Top
  Jiao Chunfang
  Jiao Yulong
  Ju Qingyuan
  Kui Yu
  Li Changsheng
  Li Cun Yi (1849 - 1921)
    Gao Yi Sheng (?)
    Jiang Hao-Quan
Top
  Li Shounian
  Li Wanyou
  Li Yonggui
  Liang Le
  Liang Shizhen
  Liang Yuzhen
Top
  Liu Baozhen (1861 - 1922)
    Guo Mengshen
      Guo Zhenya
      Wang Shutian
      Zhang Xiangyu
    Hei Liu
    Liu Laoqing
Top
  Liu De Kuan
    Gao Wencheng (Gao Kexing)
      Wang Peisheng
    Geng Jishan
    Lau Tsoi San
    Wu Junshan
Top
  Liu Dengke
  Liu Dianjia
  Liu Feng Chun (1855 - 1922)
    Fu Huaqiu
    Li Jianhua also studied Chan Style with Chan Fake?
    Liu Wenhua is the son of Liu Qilan. Also proficient in XingYi.
    Tiao Chunxiu
    Wang Zhongxian
    Xu Yusheng also studied Yang Style Taiji ?
    Zhou Yuxiang
      Yan Dehua published Baguazhang Combat Applications (Old Boxing Manuals Series) in 1936; the book contains detailed description of 34 combat applications characteristic for early Baguazhang; fully illustrated.
      Gao Yi Sheng first defeated by Zhou before becoming his student
Top
  Liu Jinyin
  Liu Yinzhang
  Lu Chengde
  Ma Cunzhi
Top
  Ma Gui (1854 -1940)
    Fu Wen Yuan
      Cao Zhong Sheng (also a student of Yin Fu)
    Fu Zhen Song (傅振嵩, Fu Tzen-song, 1881-1953) also a student of Sun Lu Tang. Consider to be one of the Five Northern Tigers.
      Di Yung Ji
      Fu Yong Hui (Fu Wing-Fay, son, ? - 1994)
        Fu Sheng Lung (now in Victoria, BC, Canada)
        Mark Bow Sim (now in Boston, CA)
          Nick Gracenin (now in PA)
          Yen Zhi Dan
      Li Huang Sheng
      Liang Qiang Ya (now in Oakland, CA)
      Liang Ru Chu
      Lin Chao Zhen
        Bryant Fong
        Li Zhi Han
        Lin Yong Yi
      Liu Hung Chieh (19051986)
        B. K. Frantzis
      Sun Bau Kang (a general in the Chinese republic, escape to Hong Kong during the civil war)
        Li Xiao Quan
        Liang Quang Ya (now in El Cerrito, CA)
        Liao Guo Cun
        Johnny Lee Kwong Ming (moved to Dallas, TX)
    Wang Peishang
      Luo Shuhuan
      Zhang Yun
    Xie Peiqi (1920 - )
      Liu Xiao Ling (1950 - )
Top
  Ma Wei Chi (1851 - 1880)
    Yan Ju-Lin
Top
  Peng Liangui
  Qin Yukuang
  Qing Shan
  Quan Kai Ting (first student and a Manchu)
  Ruan Zhengu
  Shen Changshou
Top
  Shi Ji Dong (1835-1908) adopted son in law
    Han Fushun from Cheng NanPeng village in Ji County, Hebei
      Wu Junshan promoted Wu Style Baguazhang
        Fu Shuyun
        He Fusheng
        Lin Sui author of Orthodox Baguazhang
    Yang Rongben
      Cao Rongting
      Di Zhaolong is more than 91 years old. He recent published "Secret Wudang Baguazhang"
      Peng Zhaokuang
Top
  Shi Ting
  Shuang Fu
  Si Gentiao
  Si Yuangong
Top
  Song Chang Rong
    Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951) He studied with Song for several years but only learn the basics from him.
Top
  Song Longfu
Top
  Song Shirong (1849-1927) (He is a Xinyi expert before training with Dong.)
Top
  Song Yongxiang
    Song Shutang (nephew)
      Wang Peisheng
Top
  Song Ziyun
  Sun Tianxing
  Wang Deyi
  Wang Hongbing
  Wang Huaiqing
Top
  Wang Lide (Wang Li-Te)
    Wang Che-Cheng
      Sha Guozheng (1904-1992, later a student of Jiang Rong-Qiao)
Top
  Wang Tingjie
  Wang Xiaosheng
  Wang Yuntai
  Wang Zhi
  Wei Ji Xiang
  Wen Zhi
Top
  Wu Ying (1853-1912)
    Bai Fu
    Tao Dali
    Wu Yao (1873-1966)
      Wu Tong (1899-1962)
      Song Biao
    Xi Erqing
    Yun Liansheng
      Wu Tong
Top
  Wu Maoting
  Xi Zhang
  Xia Mingde
  Xiao Mensheng
  Xu Henian
  Yang Junfeng
  Zhang Huaishan
  Zhang Jinkui
  Zhang Jun
  Zhang Yimin
  Zhang Yingshan
  Zhang Ze
  Zhao Yunxiang
  Zhong Xiangpin
       


Other Styles

Pi Cheng Xia (Taoist)

  • Dong Hai Chang
  • Song Yi Yan - student: Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951)
Li Qing Wi (1894-????) linerage unknown
Lu Shui-Tian (1894 - 1978) student of Lou Shou-Kui (?) went to Korea during the Chinese Civil War.
    Park Bok Nam (teaching in Stafford, VA)
                 

 Nine Dragon Bagua

Li, Ching-Yuen linerage unknown but claim to be over 300 years old
Li family Nine Dragon Baguazhang
  Li Zhang-Lai
    Tian Hui (Family style finally made public in the book "Yin-Yang BaGua Zhang")
      Frank Li Longdaoe (Sichuan Province)
        John Painter (Teaching in Texas with a branch in Canada)
                 
                 Yin-Yang Bagua

Pi Yun and Jing Yun linerage unknown
Tian Hou-Jie
    Tian Hui (Family style finally made public in the book "Yin-Yang BaGua Zhang")
      Xie Shoude (now teaching in Australia)
         
                 
                 

 

     

 

Copyright 2002

Home - Contact Us - Site Map - Top
Last update: 03/29/2002