Make your own free website on Tripod.com
 
Chinese Martial Arts
 

 

Home
Overview
Shaolin
Hsing Yi
Tai Chi
Bagua
  History
    Generation 3
    Cheng Style
  Philosophy
  Practice
  Reference
Baji
Health
Other
Styles
Links

Bagua - Cheng Family Tree

The family tree for Bagua is long and complex but for the majority of the practitioner, the recognized founder is Dong Hai Chang. The family tree for Bagua is adapted and modified from the information available at the Siberian Association of Traditional Martial Arts. We have included new research information that is available from the Internet.

(Please set your Language preference to "Big5" to see the Chinese characters)

Dong Hai Chang (董海川, 1798-1882)
  Cheng Ting Hua (程庭華, 1848-1900)
    Chen Pan-ling (also an expert in Tai Chi)
    Cheng Yulung (Haiting, eldest son, 1875-1928)
      Sun Xikun
        Liu Jian
          Luo Dexiu
      Guo Zhushan in Jinan, Shandong
        Jing Dewai
        Qiao Hongru
        Zhang Wanying
    Cheng Youxin (Second son)
      Liu Jingru (Liu Tanfeng)
    Chiang Jung Chao
      Peter Kwok Wong Yi (teaching in China Hand Kung Fu Academy, NJ)
    Feng Junyi
    Gao Kexing
      Wang Peisheng (also studied with Ma Gui)
    Gao Yi Sheng (高義盛, 1866-1951)
      He Ko Cai in Hong Kong
      Ho Ho Choi (何可才, 1911-1995) in Hong Kong
        Erle Montaigue (a noted promoter from Australia)
        C.S. Tang (鄧昌成) in Hong Kong
      Lau Fung Choi (劉鳳彩) now in Tianjin
      Wu Meng Xia (吳孟俠)
      Yu I Xien in San Francisco
      Zhang Jun Feng (張俊峰, Chang Chuen-Feng) now in Taiwan
        Hung I-Mien
          Alan Pittman (wrote the book Pa Kua, trains in GA)
        Luo De-xi
          Herv Marigliano (training in France)
    Geng Jishan
    Han Qiying
    Hon Mu Xi (韓慕俠)
      Wu MingXi (吳孟俠, 1905-1979)
        Zhang Jun Feng (張俊峰) now in Taiwan
    Ji Fengxiang
      Cao Shiquan
      Li Kunshan
      Li Zhenze
      Yang Xiaolou
    Kan Lingfeng
    Li Hanzhang
    Li Wenbiao
      Luo Xingwu (also a student of Hao Enguang)
        Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
    Liu Bin
      Liu Shikui
        Zhang Yuehua
        Gu Zhenying
        Tie Enfang
        Xu Genbiao
        Teng Entian
      Liu Xinghan
        John Bracy (Teaching in California)
        Liu Jingliang
        Liu Chuang
        Li Zongquan
        Zhang Jie
      Wang Wenkui
        Xiang Yucai
        Wang Zhenting
    Li Cunyi (also a Hsing Yi expert)
      Guo Zhushan (also a student of Cheng Tinghua)
     

Hao Enguang

        Luo Xingwu (also a student of Li Wenbiao)
          Liu Jingru (1936 - , also studied with He Zhongqi )
     

Huang Bo-Nien

        Jiang Hao-Quan (also a student of Jiang Rong Qiao and Yin Yu-Zhang). He is training in CA.
    Liu Zhenzong
    Liu Zitai
    Qin Cheng
    Sun Lu Tang (1861-1932)
      Sun Cunzhou (Daughter)
      Chen Weiming
      Fu Zhensong
        Fu Yonghui (son)
        Lai Zonghong wrote Fu Style Dragon Form Eight Trigrams Palms with Lai Zonghong, translated by J. Crandall
        Lin Chaozhen
      Jin Yunting
      Jiu Hsin Han
        Zhang Jie (also, a student of Wang Tanglin, he is training in Seattle, WA)
      Zheng Huaixian
    Wan Tongli (Wang Tanglin)
      Zhang Jie (also, a student of Jiu Hsin Han, he is training in Seattle, WA)
    Yang Mingshan
      Wang Rongtang
        Mei Huizhi
        Li Tailiang
        Wang Liyuan
        Wang Zhongyong
          Cui Xueliang
          Chen Shunqiang
        Li Wenzhang
      Ma Deshan
        Si Zhen
          Si Guodong
    Zhang Changfa
    Zhang Yongde
      Jiang Yunzhou
      Li Shien
      Zhou Zunfo
      Zhou Shangzhi
      Zou Fuwu
    Zhang Yukui
    Zhang Zhao Dong (also a student of Dong)
    Zhou Yu Xiang (周玉祥)
      Gao Yisheng (高義盛, 1866-1951)
      Yan Dehua
Top

 

     

 

Copyright 2002

Home - Contact Us - Site Map - Top
Last update: 03/29/2002